Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MARCUS” MAREK BARTOSZEK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE - "Marcus" Marek Bartoszek realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego - "Marcus" Marek Bartoszek” (Numer wniosku POIR.03.04.00-24-0302/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 286 222.32 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 32/100)
Kwota dofinansowania: 286 222.32zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 32/100)

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”