PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, poddziałanie 2.3.1.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Status - Konkurs rozstrzygnięty

Opis projektu:

Szanowni Państwo

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy proinnowacyjnych usług doradczych.

Projekt obejmuje 10 powiązanych ze sobą usług doradczych dotyczących wdrożenia do produkcji innowacyjnego wielowarstwowego materiału izolacyjnego na bazie porosa dla sektora budowlanego, w tym:

 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 2. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji
 3. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji
 4. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 5. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 6. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 7. Monitorowanie i ocena efektów wdrażania innowacji
 8. Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne
 9. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji
 10. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej

Po realizacji usług doradczych nastąpi wdrożenie projektu do działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych oraz uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Poniżej znajduje się zapytanie oraz formularz ofertowy, w którym zawarto wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty związanej z realizacją proinnowacyjnych usług doradczych. Wypełniony formularz należy przesłać do nas wraz z załącznikiem do dnia 28 sierpnia 2017r. do godziny 23:59.

Z poważaniem Marek Bartoszek, Właściciel

Do pobrania:


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy proinnowacyjnych usług doradczych.

Informacja dotyczy zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia proinnowacyjnych usług doradczych, w zakresie wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w postaci „innowacyjnego wielowarstwowego materiału izolacyjnego na bazie poroso dla przemysłu budowlanego ”, w firmie PPHU MARCUS – świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu, akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji.

W postępowaniu z dnia 12.08.2017 wybrano ofertę IOB:
Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 25
Data wpłynięcia oferty: 28.08.2017
Informujemy o realizacji projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnego wielowarstwowego materiału izolacyjnego na bazie poroso dla przemysłu budowlanego”

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych, które pozwolą w kilku następujących po sobie etapach dokonać analizy optymalnej strategii wdrożenia innowacji w PPHU MARCUS oraz stworzyć model biznesowy maksymalizujący korzyści oraz uruchomić produkcję nowego wielowarstwowego materiału izolacyjnego dla przemysłu budowlanego na bazie tzw. szarpanki bawełnianej. Założenia techniczne planowanej do wdrożenia innowacji powstały w oparciu o przeprowadzone w firmie MARCUS prace B+R.

Całkowity koszt realizacji projektu – 1.039.350,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – maksymalnie 444.500,00 zł

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zakupiona będzie prasa automatyczna (420 tys.).

Zakres projektu obejmuje:

 1. Analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. Uszczegółowienie i ocenę wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. Identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 6. Analizę ryzyka wdrożenia innowacji;
 7. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 8. Monitorowanie i ocenę efektów wdrażania innowacji;
 9. Analizę wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne;
 10. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
 11. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technicznej.

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia innowacji w postaci własnej technologii wytwarzania nowego na rynku materiału izolacyjnego na bazie porosa dla sektora budowlanego oraz osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup usług proinnowacyjnych od IOB, realizowanych przez doświadczonych ekspertów oraz uruchomienie produkcji. Usługi będą miały charakter marketingowy (strategia wdrożenia), finansowy (analiza efektywności) oraz techniczny.

Rezultaty projektu:

 1. dokumentacja przedstawiająca realizację kolejnych etapów usług proinnowacyjnych,
 2. urządzenia do niezbędne do produkcji i wdrożenia innowacji.

Natomiast efektem z punktu widzenia prowadzonej działalności będzie wdrożenie własnej innowacyjnej technologii do produkcji oraz wdrożenie nowego materiału wielowarstwowego izolacyjnego, konkurencyjnego na rynku izolacji budowlanych.